Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH MEYANTU

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

1.1. Wydawca Karty Podarunkowej – MEYANTU z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 30/37, NIP 7010116883, nr REGON 389748910

1.2. Sklep MEYANTU – internetowy sklep MEYANTU, obsługujący Karty Podarunkowe;

1.3. Karta Podarunkowa – karta typu pre-paid, która nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankową, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów na stronie internetowej www.meyantu.com;

1.4. Nabywca – osoba fizyczna, która w sklepie internetowym MEYANTU dokonała zakupu Karty Podarunkowej;

1.5. Klient – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji podczas dokonywania zakupów na stronie internetowej www.meyantu.com;

1.6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży na stronie internetowej www.meyantu.com

 1. Okres ważności oraz zasady nabycia Kart Podarunkowych

2.1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. 

2.2. Kartę Podarunkową można nabyć w sklepie internetowym MEYANTU na www.meyantu.com

2.3. Dokonanie zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie na stronie internetowej meyantu.com

2.4. MEYANTU nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.

 1. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych

3.1. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Nabywcy lub Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy, gdy cena nabywanego Towaru jest niższa niż kwota na Karcie Podarunkowej. 

3.2. W wypadku, gdy cena Towaru nabywanego przez Nabywcę lub Klienta z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej, Nabywca lub Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru gotówką, kartą płatniczą, kredytową, lub przelewem na nr konta 73 1240 1040 1111 0011 0820 1582 Wydawcy Karty Podarunkowej.

3.3. Karta Podarunkowa, po przekroczeniu terminu jej ważności, jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania zakupów na stronie internetowej www.meyantu.com. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy lub Użytkownika.

3.4. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankową, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.

3.5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

 1. a) po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej,
 2. b) braku Towaru na stronie internetowej www.mayantu.com,
 3. c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym),
 4. d) uszkodzenia przez Nabywcę lub Użytkownika Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 5. e) po uprzednim użyciu kodu z Karty Podarunkowej, kod jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko raz.

3.6. MEYANTU nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które MEYSNTU nie ponosi odpowiedzialności, 

 1. Zwrot i reklamacja Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej

4.1.Klient ma prawo dokonać zwrotu Towaru, w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu po okazaniu kodu, który do zakupu upoważniał. Szczegółowo prawo do zwrotu zostało opisane w Regulaminie sklepu § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.2. Towar, który Klient zamierza zwrócić:

 • nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania;
 • musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszystkie oznaczenia (w tym oryginalne metki, etykiety, dodatki).

4.3. Zwrotowi nie podlega Karta Podarunkowa

4.4. Zwrot zostanie rozliczony wyłącznie poprzez zwrot różnicy gotówki za zakupione Towary od wartości Karty Podarunkowej. 

4.5. Postanowienie wskazane w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu nie będzie mieć zastosowania do reklamacji zgłoszonych na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zm.)oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W przypadku uznanej reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu środków pieniężnych w formie, w której dokonana została płatność za Towar, w formie różnicy od wartości Karty Podarunkowej.

4.6. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego Towaru mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz Załącznik nr 1 do Regulaminu § 11

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez zakup lub użycie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

6.2. MEYANTU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie narusza nabytych praw Nabywców lub Klientów.

6.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2021 do odwołania.

6.4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej: www.meyantu.com

6.5. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

6.6. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie jego późniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie meyantu.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl